Privatumo ir slapukų politika

Paskutinį kartą redaguota 2023-08-02

Svetainė giedrejanu.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

1. Kas yra šis dokumentas?

1.1. Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.giedrejanu.lt (toliau – Svetainė).
1.2. Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.
1.3. Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.
1.4. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duomenimis yra pavardė, vardas, gimimo data, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius, Jums būdingos savybės ir kt.
1.5. Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje.

2. Sąvokos
2.1. Svetainę tvarko ir administruoja bei, remiantis teisės aktų nuostatomis, Jūsų asmens duomenis valdo MB Liūto Ūsas (toliau – Duomenų valdytojas). Įmonės kodas: 304212854, el. pašto adresas: info@giedrejanu.lt
2.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių tinklapyje www.giedrejanu.lt
2.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

3. Bendrosios nuostatos
3.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.
3.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

4. Asmens duomenų tvarkymas
4.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
4.2. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, parašydamas el. laišką info@giedrejanu.lt. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą (per 1-2 dienas).
4.3. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris daro užsakymą tinklapyje www.giedrejanu.lt, teisę į privatumą.
Duomenų valdytojas renka ir naudoja šiuos Pirkėjo asmens duomenis:

  • pavadinimą arba vardą ir pavardę;
  • adresą;
  • telefono numerį;
  • elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės užsakymo metu nurodytą informaciją.

Šie duomenys bus naudojami prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui.
4.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
4.5. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
4.6. Pirkėjai, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 3 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra nedelsiant (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

5. Kam teikiami jūsų asmens duomenys
5.1. Įmonė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
5.2. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan.
5.3. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
5.4. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
5.5. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

6. Pirkėjo/lankytojo pareigos
6.1. Norėtume Jums priminti, kad Jūsų pareiga yra užtikrinti, kiek tai priklauso nuo Jūsų, kad duomenys, kuriuos mums pateikiate būtų tikslūs, išsamūs ir atnaujinti. Be to, jeigu Jūs pateikiate mums kitų asmenų duomenis, Jūsų pareiga yra gauti bei teikti mums tokią informaciją laikantis teisinių reikalavimų. Pavyzdžiui, Jūs turite informuoti kitus asmenis, kurių duomenis pateikiate Duomenų valdytojui, apie šios Privatumo politikos turinį ir gauti jų sutikimą dėl tokio asmens duomenų pateikimo.

7. Pirkėjo/lankytojo teisės
Duomenų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, suteikia jums daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.
7.1. Turite teisę, susipažinti su mūsų tvarkomais, Jūsų asmens duomenimis:
Turite teisę prašyti mūsų patvirtinimo, ar tvarkome jūsų asmens duomenis, ir tokiais atvejais prašyti susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@giedrejanu.lt.
7.2. Turite teisę, reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų duomenis.
Jeigu manote, kad informacija apie jus yra neteisinga arba neišsami, turite teisę paprašyti ją ištaisyti. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@giedrejanu.lt.
7.3. Turite teisę, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu:
Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, nepaisant jūsų prieštaravimo, esant pagrįstoms motyvuotoms priežastims toliau tvarkyti duomenis, mes tęsime jūsų duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą Duomenų valdytojui paštu info@giedrejanu.lt.
7.4. Turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis (teisė būti pamirštam):
Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę prašyti, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis. Tačiau ši nuostata netaikoma, jei pagal įstatymus privalome saugoti duomenis. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@giedrejanu.lt.
7.5 Turite teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą:
Tam tikromis aplinkybėmis jūs taip pat turite teisę apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mums el. paštu info@giedrejanu.lt.
7.6. Turite teisę su skundu dėl netinkamo asmens duomenų tvarkymo kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją tiesiogiai arba el. paštu ada@ada.lt.

8. Slapukai (angl. Cookies)
Slapukai paprastai bus išsaugomi Jūsų kompiuteryje arba kitame įrenginyje, kai jungiatės prie mūsų Svetainės.
Aplankius Svetainę, Jums bus pateiktas informacinis pranešimas su prašymu sutikti dėl slapukų naudojimo arba nesutikti. Slapukai, būtini tinklalapio funkcionavimui, bus naudojami siekiant užtikrinti tinkamą Svetainės funkcionavimą. Jūsų pasirinkimas dėl slapukų naudojimo yra išsaugomas atskirame slapuke, kurio galiojimo terminas yra 12 mėnesių. Jei norėsite atsiimti sutikimą, tai galite padaryti išvalydami savo interneto naršyklės slapukus.
Siekdami išplėsti Svetainės funkcionalumą, mes kartais naudojame trečiųjų šalių įrankius ir valdiklius. Paprastai tam, kad užtikrintų papildomų funkcijų veikimą, šie įrankiai ir valdikliai Jūsų kompiuteryje ar įrenginyje išsaugos slapuką.
Slapukai savaime nepasako mums Jūsų elektroninio pašto adreso ar kitaip neleidžia identifikuoti Jūsų asmens. Vertindami Svetainės veiklą mes naudojame skirtingus identifikatorius, tame tarpe ir IP adresus, bet tik siekdami nustatyti unikalių tinklalapio lankytojų skaičių ir vartotojų geografinį pasiskirstymą, o ne išskirti konkrečius vartotojus.
Naršydami mūsų tinklalapyje jūs sutinkate, kad jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje būtų išsaugoti puslapiui veikti būtini slapukai.
8.1. Slapukais siekiame:
– gerinti Svetainės veikimą. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti Svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą, plėtoti esamas paslaugas, tobulinti funkcionalumą; analizuoti veikimą, kai Jūs apsilankote mūsų Svetainėje iš kitų svetainių, kitų įrenginių ar prietaisų;
– atpažinti sugrįžtančius Svetainės Lankytojus; jie padeda parodyti tinkamą informaciją Lankytojams;
– analizuoti Jūsų įpročius, kad Svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius;
– išmatuoti į mūsų Svetainę siunčiamos informacijos ir duomenų srautus. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui;
– tikslinei rinkodarai, reklamai; naudodami slapukus mes galime rinkti informaciją tam, kad teiktume tam tikrai naršyklei skirtą reklamą ar turinį, sukuriant skirtingas tikslines grupes; mes galime naudoti slapukus tam, kad parodytume tinkamą reklamą tiek mūsų Svetainėje, tiek ir už jos ribų.
8.2. Svetainėje naudojami slapukai

8.3. Slapukų nustatymų keitimas ir blokavimas
Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Lankytojai savo nuožiūra gali užblokuoti ar ištrinti slapukus ir panašius unikalius identifikatorius, jeigu tai jiems leidžia jų naršyklės ar įrenginio nustatymai.
Vis dėlto, atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad būtinieji slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi Svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių slapukų, negalime būti tikri, kaip ir ar iš viso veiks mūsų Svetainė.
Jūs galite keisti savo pasirinkimą dėl jų naudojimo naršymo mūsų svetainėje metu  paspausdami mygtuką:


Galite kontroliuoti kitų slapukų naudojimą, pakeitę savo naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos apie tai, kaip pašalinti slapukus, o taip pat kitos naudingos informacijos, susijusios su slapukų naudojimu, galite rasti šiose internetinėse nuorodose:

Google Chrome.
Safari.
Mozilla Firefox.
Opera.
Microsoft Edge.
Microsoft Internet Explorer.

Visgi, jei atsisakysite ar užblokuosite slapukus ar kitas panašias technologijas, kai kurios Svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos arba jos gali veikti ne taip sklandžiai.

9. Taisyklių keitimas
9.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas giedrejanu.lt interneto svetainėje.
9.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto svetainėje giedrejanu.lt.
9.3. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti.
9.4. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

10. Informacijos pateikimas ir perdavimas
10.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@giedrejanu.lt.
10.2. Atsakymą Duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenzija.

Iškilus klausimams kreipkitės el. paštu info@giedrejanu.lt

Pirkinių krepšelis